Leveringsvoorwaarden Max kookt – Kok aan huis | Den Haag

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Max Kookt
gevestigd te Den Haag, KvK Den Haag: reg. nr. 51957027

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten, in het bijzonder het verzorgen van diners, festiviteiten en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals, indien van toepassing, het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Max Kookt zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Max Kookt komt tot stand door acceptatie van de Max Kookt offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3 Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Max Kookt behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen zoals accijns- en loonkostenverhogingen of grondstofprijzenverhoging etc. deze aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Max Kookt te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuur datum door Max Kookt te zijn ontvangen. In geval van niet nakoming van vorenstaande Max Kookt de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Max Kookt verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan Max Kookt verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens en voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Max Kookt is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 5 Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever tijdig, voor zijn rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Max Kookt blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van opdrachtgever.

Artikel 6 Annulering
Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, de volgende annuleringskosten verschuldigd: Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van het overeengekomen bedrag incl. BTW . Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%. Meer dan 7 dagen tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25% vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk aan Max Kookt te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Max Kookt.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
Max Kookt is bevoegd om de overeenkomst (voor zover niet anders bepaald) met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Max Kookt niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet. Max Kookt is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer opdrachtgever in schuldsanering of surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Max Kookt is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Max Kookt is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling of van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Max Kookt niets meer van opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 8a Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Max Kookt is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is Max Kookt niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 8b Te leveren goederen en diensten
Indien kwaliteit of beschikbaarheid het verhinderen om de vooraf afgesproken ingrediënten te leveren, behoudt Max Kookt zich het recht voor om een kwalitatief vergelijkbaar alternatief te leveren. Indien de aard van de dienstverlening hiermee wezenlijk komt te veranderen, zal Max Kookt dit eerst overleggen met opdrachtgever. Indien overleg niet meer mogelijk is, zal het alternatief geleverd worden. Eventuele prijsverschillen voor alternatieve producten zijn voor rekening van Max Kookt.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht heeft Max Kookt het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten en stakingen.
– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand, ziekte of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Max Kookt is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Max Kookt, terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Max Kookt nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 11 Klachten
Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na levering aan Max Kookt te melden, zodat Max Kookt de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Eventuele klachten worden door Max Kookt slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Max Kookt doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Max Kookt daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 12 Eigendom goederen
Alle keukenapparatuur, serviesgoed, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Max Kookt ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van Max Kookt. Indien goederen of apparatuur van Max Kookt achterblijven, moeten deze aan Max Kookt geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Max Kookt tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Max Kookt
Van Galenstraat 25, 2518 EN Den Haag
Telefoon: 06-54280860;
e-mail: info@maxkookt.nl
Geldig vanaf 1 april 2011.